สัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1
9 ธันวาคม 2564

สนข. จัดสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิต ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงาน นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติในการสัมมนา พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว
สนข. ได้จัดทำโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผน Logistics ที่มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อการลดต้นทุนด้าน Logistics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ที่เชื่อมโยงสองฝั่งทะเล (อ่าวไทย -อันดามัน) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดสัมมนาแนะนำโครงการไปแล้ว 1 ครั้ง โดย สนข. ได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องของสภาพการขนส่งและปัญหาในการขนส่งสินค้าบริเวณพื้นที่ศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ในปัจจุบันและศักยภาพ ข้อจำกัดและโอกาสในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน มาประกอบการศึกษาโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพข้อเท็จจริง และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนองให้เกิดการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและฝั่งทะเลด้านอันดามัน รองรับปริมาณการขนส่งสินค้าจากการพัฒนาพื้นที่ EEC ในการส่งออกและนำเข้าสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ SEC ของประเทศไทยต่อไป
สำหรับการสัมมนารับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้ ที่ สนข. จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนนำเสนอข้อมูลผลการศึกษา และแนวคิดในการจัดทำแผนโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงฐานการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้าในพื้นที่ภาคใต้
ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางรางและท่าเรือชายฝั่ง เพื่อการเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ EEC ไปยังประเทศในกลุ่มมBIMSTEC กลุ่มตะวันออกกลางและยุโรป รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน โดยประเด็นหลักที่สำคัญและถือว่าเป็นหัวใจของการศึกษาครั้งนี้ คือ การส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศ หรือ SEC รวมทั้งการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ทั้งนี้ สนข. จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาและจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เกิดความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อให้การศึกษามีความสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th