การประชุมสรุปผลการคัดเลือก แนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
11 มีนาคม 2564

กรมทางหลวงร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้มีการจัดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างโครงข่ายเชื่อมโยง จังหวัดอุดรธานี - บึงกาฬ
เพื่อสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ
โดยมีการจัดการประชุมทั้งหมด 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
ณ ห้องประชุมฟ้าหลวง โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
เวลา 08:30-12:00 น. โดยประมาณ
กลุ่มที่ 2
ณ ห้องประชุมสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะวัน โฮเทล จังหวัดบึงกาฬ
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
เวลา 08:30-12:00 น. โดยประมาณ
และกลุ่มที่ 3
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564
เวลา 14:00-17:00 น. โดยประมาณ

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th