พิธีลงนามสัญญางานจ้างที่ปรึกษา
1 มีนาคม 2564

คุณทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญางานจ้างที่ปรึกษา
โครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบื้องต้น
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดล
การพัฒนาการลงทุน (Business Development Model)
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง
ระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน
ของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, ปลัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13:30 น. โดยประมาณ

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th