ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา
22 กุมภาพันธ์ 2564

คุณทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดีเคด คนอนซัลแตนท์ จำกัด
พร้อมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด
และบริษัท ธารา คอนซัลแตนส์ จำกัด
โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 4 ช่วง นครปฐม-ราชบุรี
ณ สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 13:30 น. โดยประมาณ

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th