การจัดการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
1 ธันวาคม 2563

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข.
ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท อินฟรา พลัส คอนซัลติ้ง จำกัด,
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด, บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาโครงการศึกษาการจัดทำแผนโลจิสติกส์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงฐานการผลิต
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับประตูการค้า
ในพื้นที่ภาคใต้ จังหวัดระนอง (สัมมนา ครั้งที่ 1)
เพื่อเป็นการแนะนำโครงการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโครงการ
พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการ
โดยการประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์
ศรีราชา-แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563
ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
และเข้าร่วมสัมมนาโครงการในครั้งนี้ด้วยครับ


https://www.facebook.com/Decade-Consultant-CoLtd-1334146540084234/photos/pcb.1858471767651706/1858469350985281
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th