จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อแนวเส้นทางและรูปแบบทางเลือกของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
30 พฤศจิกายน 2563

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด
และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อแนวเส้นทางและรูปแบบทางเลือกของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง จังหวัดอุดรธานี - บึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - วันที่ 4 ธันวาคม 2563
จำนวน 6 เวที

https://www.facebook.com/Decade-Consultant-CoLtd-1334146540084234/photos/pcb.1857848441047372/1857846117714271
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th