การจัดการประชุมสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบทางแยกของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)
24 พฤศจิกายน 2563

สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา
ประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้จัดการประชุมสรุปแนวเส้นทางและรูปแบบทางแยกของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ) เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา
เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากประชาชนในพื้นที่โครงการ
ทั้งนี้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความสนใจเป็นอย่างดี
ในนามของสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษา
ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


https://www.facebook.com/LocationandDesignDOH/photos/pcb.4090561817624570/4090561314291287/
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th