กรมทางหลวง
9 กันยายน 2563

กรมทางหลวง ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แก่
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแตนส์ จำกัด,
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด,
และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้มีการจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1
การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี - บึงกาฬ จ.อุดรธานี
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะมีการแบ่งการประชุมออกเป็น 2 เวที
เวทีที่ 1 : วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมพรรณศิริ ชั้น 1 โรงแรมเดอะพรรณราย จังหวัดอุดรธานี
#โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th