การประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้าย
3 กันยายน 2563

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13:30 น. ที่ผ่านมา
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านใต้)
โดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ได้มีการประชุมตรวจรับงานงวดสุดท้าย
เพื่อพิจารณารายงานขั้นสุดท้าย (Final Report)
และรายงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมอัศวิน สำนักสำรวจและออกแบบ
ชั้น 5 อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ กรมทางหลวง
ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th