การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)
24 กรกฎาคม 2563

...สืบเนื่องจากโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านใต้) ที่ผ่านมา
กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเดินทางผ่านตัวเมืองพนัสนิคมที่ค่อนข้างคับคั่ง
จึงได้จัดทำโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ) เพิ่มเติม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางอย่างครอบคลุมทั้งตอนใต้และตอนเหนือ ตามวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวง

ดังนั้น กรมทางหลวง และบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),
บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
จึงได้จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1)
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านเหนือ) ขึ้น
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. (โดยประมาณ)
เพื่อนำเสนอโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้สนใจจากทุกภาคส่วน
ทั้งนี้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความสนใจเป็นอย่างดี
กรมทางหลวงและทีมที่ปรึกษาของโครงการฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านมา
ณ ที่นี้ด้วยครับ...
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th