การจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3)
9 กรกฎาคม 2563

กรมทางหลวง ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และ
บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้มีการจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3)
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00-12.00 น. โดยประมาณ
ณ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพล ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ บุญชงวีสมหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ทั้งนี้กรมทางหลวงตลอดจนทีมบริษัทที่ปรึกษาฯ
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่สนใจและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
โดยเราจะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ ของทุกท่านมาช่วยในการพัฒนา
ระบบทางหลวงให้มีคุณภาพต่อไป...
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th