การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3)
8 กรกฎาคม 2563

กรมทางหลวง ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วยบริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
กรุ๊ป จำกัด,บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้มีการจัดการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3)
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด

โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านใต้)
ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น. โดยประมาณ
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

โดยมีผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ, เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังข้อมูลรายละเอียดโครงการ
ตลอดจนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ กรมทางหลวงตลอดจนทีมบริษัทที่ปรึกษาฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ ของทุกท่าน จะเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวงต่อไป
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th