ร่วมลงนามงานจ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสม
4 มิถุนายน 2563

คุณทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด


ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน),
บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ได้ร่วมลงนามงานจ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี - บึงกาฬ จ.อุดรธานี ณ สำนักแผนงาน กรมทางหลวง


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th