การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2)
19 กุมภาพันธ์ 2563

                การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาทางเลือกและรูปแบบที่เหมาะสม
(กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด
โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านใต้)
ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมอนนางอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี รวม 5 เวที
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th