ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปน่ครบรอบ 17 ปี
9 ตุลาคม 2562

คุณทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปน่ครบรอบ 17 ปี ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศลอันเป็นสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงาน เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)  สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th