การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
3 ตุลาคม 2562

คุณทศพล แว่นแก้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของ บจ.โอเรียนทอล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องชิดลม 2 โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์พอย เพลินจิต
CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th