การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
17 กันยายน 2562

กรมทางหลวงร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัดได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ (ด้านเหนือ) จำนวน 2 เวที ได้แก่

เวทีที่ 1 วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม ถนอม อินทรกำเนิด ชั้น 2 ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ บุญชงวีสมหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เวทีที่ 2 วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม ถนอม อินทรกำเนิด ชั้น 2 ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์ บุญชงวีสมหมาย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th