การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)
11 กันยายน 2562

สำนักงานสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1)
งานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม (ด้านใต้)


โดยแบ่งการประชุมกลุ่มย่อยออกเป็น 5 เวที ดังนี้

เวทีที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหมอนนาง

เวทีที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เวทีที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด

เวทีที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก

เวทีที่ 5 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาวังหิน

อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลลบุรี


โดยมีประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดของโครงการทั้ง 5 เวที รวม 287 คน

CONTACT

1199 Piyawan Tower 8th Fl.,Phaholyothin Rd., Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

Tel : (+66) 2 619-9931

Fax: (+66) 2 619-9932

E-mail : dc@decade.co.th